Breaking News

Απάντηση της ΔΕΥΑΝ αναφορικά με το έργο του βιολογικού στην Κεραμωτή

Απάντηση της ΔΕΥΑΝ αναφορικά με το έργο του βιολογικού στην Κεραμωτή


      Παρά την τεράστια εμπειρία που έχει αποκτήσει ο κ. Μιχαηλίδης κατά τη διάρκεια της Δημαρχιακής του θητείας στους διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων και στις Δημόσιες Συμβάσεις, παρατηρούμε ότι δεν μπορεί να αντιληφθεί τί ακριβώς ζητά από το Δήμο Νέστου ο εργολάβος που κατασκεύαζεi το έργο της Κεραμωτής.
      Έτσι λοιπόν παραθέτουμε την παράγραφο από το με αρ. πρωτ. 752/30-3-2017 έγγραφο της εταιρίας ώστε να μην υπάρχει κάποια παρερμηνεία

4. Η παρούσα αποτελεί επίσης όχληση κατά την έννοια του άρθρου 36 παρ. 11 ΚΔΕ  για αποζημίωση της θετικής ζημίας, την οποία υφίσταται η εταιρεία μας εξαιτίας της διακοπής εργασιών από υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου.
Οι θετικές ζημίες της εταιρείας μας, κατά τη διάρκεια της σιωπηρής και αναγκαστικής - άνευ υπαιτιότητας μας - διακοπής των εργασιών συνίστανται σε: αργίες προσωπικού και σταλίες μηχανημάτων, επιπλέον προμήθειες εγγυητικών, επιπλέον ασφάλιστρα, γενικά έξοδα διοικητικής λειτουργίας έδρας επιχείρησης και κάθε άλλη δαπάνη την οποία  καταβάλει ο ανάδοχος κατά τη διάρκεια διακοπής εργασιών ώστε να διατηρεί το εργοτάξιο σε ετοιμότητα.
Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΣΕ 4.000€ / ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ.

      Παρότι στα Δημοτικά Συμβούλια αναφερόσασταν σε ¨απένταξη"  του έργου και συνολική πληρωμή του έργου από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν. θα πρέπει να γνωρίζετε ότι
  • το έργο εντάχθηκε στη νέα Προγραμματική Περίοδο του ΕΣΠΑ 2014-2020 χωρίς κανένα πλέον  κίνδυνο για πληρωμή απ΄ τα ταμεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.
 
  • ο ανάδοχος πληρώθηκε από το κράτος στις 13-6-2017  τον 9ο και 10ο λογαριασμό πλην τον 8ο και αυτό διότι η τιμολόγηση του 8ου λογαριασμού ήταν το έτος 2016 και θα πρέπει να δοθεί η έγκριση πληρωμής παρελθόντος έτους από το ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. έχει πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πληρωμή του 8ου λογαριασμού και αναμένει την έγκριση του.
 
  • Στις 16-6-2017 επιδόθηκε στη Δ.Ε.Υ.Α.Ν. αίτηση της εταιρίας ΙΝΤΡΑΚΑΤ για τη διάλυση της σύμβασης για το εν λόγω έργο διότι έως σήμερα δεν έχει πληρωθεί τον 8ο λογαριασμό.
 
  • Σύμφωνα με τα αρ. πρωτ. 302/3-3-2016 και 2332/30-11-2016 έγγραφα του ΕΠΠΕΡΑΑ, το αίτημα των θετικών ζημιών δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ :Το αίτημα των θετικών ζημιών πληρώνεται από τον κύριο του έργου -δηλαδή από την   Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

Συμπέρασμα κ. Μιχαηλίδη :

       Από τις 30-3-2017 που υποβλήθηκε το αίτημα της ΙΝΤΡΑΚΑΤ έως τις 13-6-2017 που πληρώθηκε ο ανάδοχος από το κράτος, η αξίωση του αναδόχου από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν.  ανέρχεται στο ποσό των 296.000 € (74 ημέρες *4.000 €) ποσό που σύμφωνα με το ΕΠΠΕΡΑΑ πληρώνει ο κύριος του έργου- δηλαδή τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν.
      Θέλατε λοιπόν η Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου  μας  για εργασίες που οφείλει το κράτος να πληρώσει στον ανάδοχο, να περίμενε έως τις 13-6-2017  , να χρεωνόταν 296.000 € και να πλήρωνε τον ανάδοχο από ;
 Από το αποθεματικό που αφήσατε στη Δ.Ε.Υ.Α.Ν. στις 19-5-2014;

      Ως προς την αναφορά στο Νόμο ο οποίος προβλέπει ως επόμενο βήμα την άμεση επαναφορά εργολάβου στο έργο και αποζημίωση αυτού 10.000 € ημερησίως *60 =600.000 € θα θέλαμε να γίνετε πιο συγκεκριμένος (Νόμος-Άρθρο-παράγραφοο) αφού τα γνωρίζετε τόσο καλά ,ώστε να προστατευθεί η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. από την καταβολή των 600.000 €!!!!!

      Για τη σύμβαση στο προηγούμενο έργο με την ίδια εταιρία , για την οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων  η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. προκειμένου να αιτιολογήσει τις αντιρρήσεις της επί της αίτησης θεραπείας της εταιρίας ΙΝΤΡΑΚΑΤ, αξιώνοντας θετικές ζημίες από τη Υπηρεσία  ποσού 1.182.092,53 € , σας ενημερώνουμε ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. με το αρ. πρωτ. 675/21-3-2017 έγγραφό της,  ζήτησε το πρακτικό της  τελικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, η οποία πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. (αλλά παρουσία του εκπροσώπου της ΙΝΤΡΑΚΑΤ ) στις 7-3-2017 και έως σήμερα δε μας  έχει δοθεί.
      Η αναφορά σας λοιπόν σε αυτό,  σε συγκεκριμένη ημερομηνία και μάλιστα γνωρίζοντας και το λεκτικό της γνωμοδότησης - ότι αξιώνει στον ανάδοχο 860.000 € αντί του ποσού του 1.182.092,53 € -  μας αφήνει έκπληκτους!!!!!!!

     Σχετικά με την ασφαλτόστρωση στον οικισμό της Κεραμωτής, σας πληροφορούμε ότι επιλέχθηκαν  μόνο οδοί ευρείας κυκλοφορίας, και μεγάλης επικινδυνότητας και μόνο αυτοί που ο κατασκευαστής του έργου δεν θα ξαναεπέμβει.
Η κατασκευή του έργου θα συνεχιστεί σε όλα τα  υπόλοιπα τμήματα σύμφωνα με τη μελέτη είτε από την εταιρία INTRAKAT,  χωρίς πλέον να μπορεί να ζητά επιπλέον ποσά, είτε από νέο ανάδοχο αφού προηγηθεί ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ.Δεν υπάρχουν σχόλια