Breaking News

Ανακοίνωση - Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέστου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέστου με Παράρτημα Ρομά ξεκίνησε την λειτουργία του και στεγάζεται στην οδό 7ης Μεραρχίας - γωνία Μ.Αλεξάνδρου (χώρος πρώην Α΄ Παιδικού Σταθμού Χρυσούπολης).
Τι είναι τα Κέντρα Κοινότητας
Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με τον Ν. 4368/2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016 που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας τους.
Αποτελούν τον βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου “One Stop Shοp”, με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, το οποίο, υποστηρίζοντας ή συνεργώντας με τη Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών του κάθε ΟΤΑ, αποτελούν μία δράση «ομπρέλα» παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται και θα ενισχύσουν τις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται, όπως η καθολική εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ, οι ρυθμίσεις του Ν. 4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, η εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και την ΓΓ Δια Βίου Μάθησης, κλπ.
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Αρμοδιότητες του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Νέστου με Παράρτημα Ρομά, ανά άξονα λειτουργίας, αποτελούν τα εξής:
Α. Υποδοχή -Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών
Πληροφόρηση ή/και παραπομπή των πολιτών στα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο όπως το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, κοινωνικές δομές και υπηρεσίες όπως το Βοήθεια στο σπίτι, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, κ.α.
Υποστήριξη των πολιτών για την ένταξη τους στα προαναφερόμενα προγράμματα και με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή υποστήριξης κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Τα στελέχη των Κέντρων Κοινότητας φροντίζουν τόσο για την ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων όσο και για την συλλογή των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων και δικαιολογητικών.

Β. Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες δομές και υπηρεσίες που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας».
Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων: α) σε φορείς απασχόλησης (π.χ. ΟΑΕΔ) για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια καθώς φυσικά και σε θέσεις εργασίας β) σε φορείς αρμόδιους για την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας με στόχο την ένταξη των ανέργων. Στόχος είναι η ανάπτυξη επαφών και τακτικής επικοινωνίας με φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών και των εργαζομένων (π.χ. Επιμελητήρια, ενώσεις και ομοσπονδίες εργαζομένων, συλλόγους επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών ομάδων, τοπικούς συνεταιρισμούς κλπ). Τα Κ.Κ. συνεργάζονται κυρίως με τα Γραφεία Ανέργων των Δήμων (όταν αυτά υφίστανται) για την ανάπτυξη των σχετικών συνεργειών.
Σημειώνεται ότι ο στόχος της εν λόγω ενέργειας δεν είναι η υποκατάσταση της λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης (ΟΑΕΔ), αλλά κυρίως:
η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κόσμου των επιχειρήσεων για την αναγκαιότητα αντιμετώπισης της ανεργίας στην περιοχή / Δήμο και την ύπαρξη συγκεκριμένης δυναμικής όσον αφορά την προσφορά εργατικού δυναμικού και ειδικοτήτων
η επαφή του κόσμου των επιχειρήσεων με αυτή των ανέργων μέσα από τη συμμετοχή σε κοινές δραστηριότητες (π.χ. ημερίδες).


Γ. Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων
Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α.
Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε γυναίκες, παιδιά, ενήλικες και οικογένειες
Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε συνέργεια με τα προγράμματα εκπαίδευσης που υλοποιούνται (εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μαθησιακή υποστήριξη, παροχή γευμάτων, υποστήριξη σχολικού περιβάλλοντος κ.α.)
Προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους
Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο.
Συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών και ειδών πρώτης ανάγκης.
Στελέχωση του Κέντρου
Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέστου με Παράρτημα Ρομά στελεχώνεται από:
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ1
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ1
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ1
ΠΕ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ1
ΥΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ1
Ωράριο λειτουργίας
Το Κοινότητας Δήμου Νέστου με Παράρτημα Ρομά λειτουργεί  καθ΄όλη την διάρκεια του έτους από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 07:00-15:00

Επικοινωνία
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 25910-23585 & 25910-24362
Fax:25910 22053
e-mail: pronoia_nestou@0937.syzefxis.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια