Breaking News

Κυκλοφοριακή μελέτη Κεραμωτής : Απαγόρευση βαρέων οχημάτων, πεζοδρόμηση και 2 νέα Δημοτικά Parking

Στο Δημοτικό Κατάστημα την 26η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ύστερα από την με αριθ. 3498/22-2- 2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού κ. Ψυλλίδου Ελένη κατά τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), η οποία επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,παρουσία και του Δημάρχου κ. Τσομπανόπουλου Ευαγγέλου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη.

Αρχίζοντας τη συνεδρίαση στο πρώτο (1 ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης η κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ:« Έγκριση του Σχεδίου Τροποποίησης Κυκλοφοριακής Μελέτης Κεραμωτής»

1.Περιγραφή πλαισίου Μελέτης
H τροποποίηση της Κυκλοφοριακής Μελέτης Κεραμωτής εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας του Δήμου Νέστου για την εφαρμογή μέτρων και ρυθμίσεων:
 • βραχυχρόνιου ορίζοντα για την άμεση βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και 
 • μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα για την αναβάθμιση-ανάπλαση
  -του δυτικού παραλιακού μετώπου του οικισμού και
  -συνοδών εγκαταστάσεων (π.χ. οργανωμένων χώρων στάθμευσης), έτσι ώστε να αναβαθμιστεί το αστικό περιβάλλον και να εξομαλυνθούν οι υφιστάμενες δυσλειτουργίες.
Αποτελεί μία στοχευμένη τροποποίηση σημείων που δεν αντιμετωπίζουν τις ανωτέρω δυσλειτουργίες και αντιβαίνουν τις σύγχρονες απόψεις για την προσβασιμότητα και την βιώσιμη αστική κινητικότητα. Δεν αποτελεί συνολική τροποποίηση της Κυκλοφοριακής Μελέτης Κεραμωτής, η οποία κρίθηκε ότι είναι ένα επαρκές πλαίσιο.

Στο ανωτέρω πλαίσιο αντιμετωπίζονται ζητήματα προσβασιμότητας ΑΜεΑ σε χρήσεις και στο παραλιακό μέτωπο του οικισμού και λαμβάνονται μέτρα για την ευχερέστερη και ανεμπόδιστη κίνηση των εμποδιζόμενων ατόμων και των πεζών.

Για την εκπόνηση του σχεδίου τροποποίησης της Κυκλοφοριακής Μελέτης, η Τεχνική Υπηρεσία αξιοποίησε τις εργασίες πεδίου, την ανάλυση, τις προτάσεις και τις επισημάνσεις που αποτυπώνονται στο τεύχος «Επιστημονικής Υποστήριξης Δήμου Νέστου για την ανάδειξη των Προβλημάτων Προσβασιμότητας του παραλιακού μετώπου σε Εμποδιζόμενα Άτομα» που συντάχθηκε από την μελετητική εταιρία ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε. και υποβλήθηκε στο Τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου το Νοέμβριο του 2017 (με Αρ.Πρωτ. διαβιβαστικού υποβολής: 23030/1-12-2017)

2.Αντικείμενο και Στόχος Τροποποίησης Κυκλοφοριακής Μελέτης Κεραμωτής
Βασικό στόχο αποτελεί η αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου του οικισμού μέσω απομάκρυνσης επιβαρυντικών κινήσεων από οδούς, των οποίων η φορτοϊκανότητα είναι δυσανάλογη του όγκου και της κατηγορίας οχημάτων που καλούνται να εξυπηρετήσουν και οι οποίες δημιουργούν προβλήματα ασφάλειας των χρηστών του δικτύου. Τμήμα της στοχοθεσίας των προτεινόμενων με την παρούσα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αποτελεί η υπόδειξη εναλλακτικών διαδρομών κίνησης και η πρόταση ίδρυσης οργανωμένων χώρων στάθμευσης στο εσωτερικό του οικισμού, οι οποίοι θα εξυπηρετούν κατά τον προσφορότερο τρόπο τις λειτουργίες και τις χρήσεις που αναπτύσσονται σε αυτόν, αίροντας τις συνθήκες οχλήσεων στους κατοίκους, τους επισκέπτες και σε όλες τις κατηγορίες χρηστών του δικτύου του οικισμού.
Η βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας σε επίπεδο βραχυπρόθεσμου σχεδιασμού, αφορά στη ρύθμιση της κίνησης οχημάτων στο οδικό δίκτυο του οικισμού, σύμφωνα με τις ανάγκες του, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αλλά και τη δεδομένη φορτοϊκανότητα του δικτύου του, όπως επίσης και στη ρύθμιση της στάθμευσης των οχημάτων κατοίκων και επισκεπτών στους ελεύθερους χώρους στάθμευσης παρά το κράσπεδο και παρά την οδό.
Οι παρεμβάσεις μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα αφορούν στην οργάνωση των λειτουργιών του Εμπορικού Λιμένα και του Πορθμείου Κεραμωτής και τμήματος του παραλιακού δικτύου έμπροσθεν τους και τη συνακόλουθη τροποποίηση των κινήσεων πάσης φύσεως οχημάτων και πεζών. Στην υφιστάμενη συνθήκη, ο λιμένας της Κεραμωτής και οι θαλάσσιες συνδέσεις που αυτός εξυπηρετεί, διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό τις χρήσεις και τις λειτουργίες του δυτικού παραλιακού μετώπου του οικισμού και του τμήματος του οδικού δικτύου που το διατρέχει. Επισημαίνεται ότι η παρούσα προσέγγιση αφορά στην Κεραμωτή ως το μοναδικό σημείο διεπαφής αστικού ιστού και θαλάσσιου μετώπου του Δήμου Νέστου αλλά και ως σημαντικού πόλου κίνησης με προβλήματα τεράστιας διακύμανσης κατά τη διάρκεια του έτους.

3.Υφιστάμενες Δυσλειτουργίες και Οχλήσεις στο οδικό δίκτυο του οικισμού
Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο Δήμος Νέστου, με την παρούσα πρόταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δύναται να προχωρήσει στην επίλυση των υφιστάμενων δυσλειτουργιών και οχλήσεων, οι οποίες μπορούν να κωδικοποιηθούν στα εξής τέσσερα σημεία:
 • Μη ρυθμισμένη διέλευση βαρέων οχημάτων από το οδικό δίκτυο του οικισμού, που ξεπερνά τη φορτοϊκανότητα αυτού για ασφαλή χρήση σε αστικό περιβάλλον. 
 • Άναρχη στάθμευση πλήθους οχημάτων ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, στο δυτικό τμήμα του οικισμού, πλησίον του Πορθμείου του Λιμένα Κεραμωτής. 
 • Πλέξη αντικρουόμενων χρήσεων και λειτουργιών στο σύνολο του οικισμού και κυρίως στις οδούς του δυτικού παραλιακού μετώπου που εξυπηρετούν την κίνηση από και προς τον Λιμένα Κεραμωτής. 
 • Ιδιαιτέρως επιβαρυντικοί φόρτοι βαρέων οχημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ως αποτέλεσμα της λειτουργίας του Πορθμείου εξυπηρέτησης της νήσου Θάσου, το οποίο αποτελεί πόλο γέννησης υψηλών κυκλοφοριακών φόρτων, οι οποίοι εξυπηρετούνται από το οδικό δίκτυο του οικισμού. 
 • Χαμηλό επίπεδο Οδικής Ασφάλειας στο μεγαλύτερο τμήμα του οδικού δικτύου του οικισμού ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ως αποτέλεσμα των ανωτέρω αιτιών.

4.Καταγραφή Υφιστάμενης Συνθήκης στο οδικό δίκτυο του οικισμού
Με τη μελέτη τροποποίησης Κυκλοφοριακής Μελέτης Κεραμωτής αποτυπώνεται πλήρως η υφιστάμενη συνθήκη στο οδικό δίκτυο του οικισμού:
 • Περιγράφεται αναλυτικά το οδικό δίκτυο και αποσαφηνίζεται η λειτουργική κατάταξη των οδών. 
 • Αναλύονται οι χρήσεις γης στον οικισμό και περιγράφονται οι συγκρούσεις χρήσεων. 
 • Αναλύεται η σύνθεση της κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων. 
 • Περιγράφονται αναλυτικά οι υφιστάμενες κυκλοφοριακές συνθήκες που αποτυπώθηκαν φωτογραφικά και χαρτογραφικά 
 • Γίνεται περιγραφή των παλαιότερων και των υφιστάμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον οικισμό μέσα από την αναλυτική παρουσίαση:
  -των εγκεκριμένων Κυκλοφοριακών Μελετών που έχουν εκπονηθεί για το δίκτυο του οικισμού και
  -των Κανονιστικών Αποφάσεων των αρμόδιων δημοτικών αρχών, κατά τη δοσμένη χρονική αλληλουχία τους. 
 • Παρουσιάζεται η λειτουργία του Λιμένα Κεραμωτής (Πορθμείο εξυπηρέτησης Θάσου και Εμπορικός Λιμένας) μέσα από στατιστική ανάλυση των δεδομένων που διατηρεί ο Οργανισμός Λιμένος Καβάλας (Ο.Λ.Κ.) 
 • Στοιχειοθετείται η ύπαρξη επιβαρυντικών φόρτων βαρέων οχημάτων που οφείλονται στην ύπαρξη και λειτουργία του λιμένα ως η βασική σύνδεση της Θάσου με την ηπειρωτική Ελλάδα. 
 • Παρουσιάζονται οι καταγραφές κίνησης βαρέων οχημάτων κατά την έξοδό τους από το Πορθμείο, που έγιναν από την ΕΥΕΡΓΟΣ ΑΕ στο πλαίσιο της σύμβασης Επιστημονικής Υποστήριξης του Δήμου Νέστου
5.Σχεδιασμός και στοχοθεσία αρμόδιων Φορέων
Στο πλαίσιο της μελέτης τροποποίησης της Κυκλοφοριακής Μελέτης, παρουσιάζεται ο σχεδιασμός των δημοτικών αρχών (καποδιστριακός Δήμος Κεραμωτής και καλλικρατικός Δήμος Νέστου), όπως αυτός εξάγεται από τα επίσημα έγγραφα των δημοτικών συμβουλίων. Κοινή συνιστάμενη στη στόχευση των δημοτικών αρχών είναι η απομάκρυνση από το δίκτυο του οικισμού, των υψηλών φόρτων βαρέων οχημάτων που γεννούνται από τη λειτουργία του Λιμένα Κεραμωτής.
Σε συναντίληψη με τις δημοτικές αρχές βρίσκεται ο Ο.Λ.Κ., ο οποίος έχει καθορίσει ως κατάλληλους λιμένες για την φορτοεκφόρτωση επικινδύνων φορτίων τον Εμπορικό Λιμένα “Φίλιππος Β’” και εναλλακτικά το Λιμάνι Ελευθερών. Επίσης, τονίζει ότι ο ίδιος σχεδιασμός είναι δυνατό να εφαρμοστεί για το σύνολο των βαρέων οχημάτων, εφόσον αυτά οριστούν με σαφή τρόπο από τις αρμόδιες δημοτικές αρχές.

6.Προτάσεις Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων
Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω δυσλειτουργιών στο οδικό δίκτυο του οικισμού και την εξομάλυνση των οχλήσεων που δημιουργούνται από τις συγκρούσεις χρήσεων στην περιοχή, προτείνεται η υλοποίηση δέσμης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η οποία διακρίνεται σε δύο φάσεις παρεμβάσεων.

Α’ Φάση Παρεμβάσεων
1. Περιορισμός κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων με Μ.Β.>12tn στον οικισμό της Κεραμωτής.

Το σημαντικότερο ζήτημα δυσλειτουργίας του οδικού δικτύου της Κεραμωτής, σύμφωνα με την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στο οδικό δίκτυο της Κεραμωτής και της στοχοθεσίας των υφιστάμενων και των σκοπούμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το οδικό δίκτυο του οικισμού είναι η μη ρυθμισμένη κυκλοφορία βαρέων οχημάτων στο οδικό δίκτυο του οικισμού. Η πρόταση προβλέπει τα εξής:

i. Η προτεινόμενη ρύθμιση αναφέρεται στα οχήματα με Μ.Β.>12tn.

ii. Κατά τους τέσσερις καλοκαιρινούς μήνες της τουριστικής περιόδου (Ιούνιος-Ιούλιος- Αύγουστος-Σεπτέμβριος) προτείνεται η πλήρης απαγόρευση εισόδου των οχημάτων στο οδικό δίκτυο του οικισμού, με την εξαίρεση του σημείου 5 της παρούσας λίστας.

iii. Οι εναλλακτικές διαδρομές των αποκλειόμενων οχημάτων περιλαμβάνουν και θαλάσσιες διαδρομές, η αρχική περιγραφή των οποίων γίνεται στο τεύχος του Σχεδίου Τροποποίησης της Κυκλοφοριακής Μελέτης Κεραμωτής.

iv. Κατά τους υπόλοιπους οκτώ μήνες (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος-Ιανουάριος- Φεβρουάριος-Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος) προτείνεται η ρυθμισμένη είσοδος και έξοδος όλων των βαρέων οχημάτων στον οικισμό σύμφωνα με το κατωτέρω σκαρίφημα, με την εξαίρεση του σημείου 5 της παρούσας λίστας. Με πράσινο [κλάδος 1] σημειώνεται η είσοδος των βαρέων οχημάτων στον οικισμό και με κίτρινο η έξοδος από αυτόν [κλάδοι 1 και 2].

v. Από τη συγκεκριμένη ρύθμιση εξαιρούνται οι εξής κατηγορίες οχημάτων:
 • παντός τύπου λεωφορεία (οχήματα κατηγορίας M3) 
 • όλα τα οχήματα του Δήμου Νέστου 
 • οχήματα υπηρεσιών και επιχειρήσεων τροφοδοσίας των κατοικιών και των καταστημάτων της Κεραμωτής 
 • οχήματα δομικών έργων για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων στον οικισμό. 
vi. Προτείνεται η εφαρμογή σχολικών δακτυλίων για τα Ο.Τ. 33 και 66 στα οποία είναι εγκατεστημένα τα σχολικά συγκροτήματα του οικισμού. vii. Απαιτείται η αποξήλωση της υφιστάμενης σήμανσης που αφορά σε βαρέα οχήματα και οχήματα που φέρουν ρυμουλκούμενα και η εγκατάσταση νέας, σύμφωνα με την παρούσα πρόταση.

vii. Απαιτείται η αποξήλωση της υφιστάμενης σήμανσης που αφορά σε βαρέα οχήματα και οχήματα που φέρουν ρυμουλκούμενα και η εγκατάσταση νέας, σύμφωνα με την παρούσα πρόταση


2. Ίδρυση νέας πορθμειακής γραμμής Λιμένας Θάσου - “Φίλιππος Β’” για την εξυπηρέτηση της οχημάτων των οποίων η κυκλοφορία περιορίζεται από τον οικισμό της Κεραμωτής. Η νέα πορθμειακή γραμμή προτείνεται να λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και συμπληρωματικά με τις υφιστάμενες. Η νέα προτεινόμενη γραμμή δε διαφοροποιεί ιδιαιτέρως τη σημερινή κατάσταση εφόσον στοχεύει σε ειδικό φόρτο οχημάτων (βαρέα οχήματα με Μ.Β.>12tn). Επίσης, είναι δυνατή η μείωση του αριθμού εκτελούμενων δρομολογίων της γραμμής Λιμένας Θάσου - Κεραμωτή στο βαθμό που αυτή θα εξυπηρετεί κατ’ αποκλειστικό τρόπο επιβατικά και μικρά φορτηγά οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

3. Ίδρυση δύο νέων οργανωμένων χώρων στάθμευσης υπό τη διαχείριση της Δημοτικής Αρχής (Δημοτικά Parking),
σε τμήματα των ελεύθερων από χρήση Ο.Τ. 47 και 92, τα οποία μπορούν να εξυπηρετήσουν ως προς τη στάθμευση περί τα 300 Ι.Χ. Τα συγκεκριμένα Ο.Τ. βρίσκονται ιδιαιτέρως κοντά τόσο στο Λιμένα όσο και στις υπόλοιπες κύριες ειδικές χρήσεις του οικισμού.


Β’ Φάση Παρεμβάσεων
4. Πεζοδρόμηση τμήματος δυτικού παραλιακού μετώπου (οδός Ξάστερου). Η πεζοδρόμηση προτείνεται να εφαρμοστεί από Ο.Τ. 34 (από το ύψος του εστιατορίου “Στρούγκα”) έως το Ο.Τ. 43 (Εμπορικός Λιμένας). Η παρούσα πρόταση αν και θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντική προτείνεται η μεσοπρόθεσμη εφαρμογή της έπειτα από ένα έτος λειτουργίας των λοιπών παρεμβάσεων και να αξιολογηθεί ως προς τα αποτελέσματά της μετά το πέρας ενός επιπλέον έτους λειτουργίας του. 

Στη συνέχεια η κ Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ να αποφασίσουν σχετικά.

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού άκουσε την κ. Πρόεδρο έλαβε υπόψη του τα εξής:
1. την Εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ο.Τ.47 Ο.Τ.92 Σελίδα 6
2. Τη με αριθ. 3/2018 απόφαση της Δ.Κ. Κεραμωτής
3. Τη με αριθ. 2/2018 απόφαση Επιτροπή Σχεδίου Πόλης- Κυκλοφοριακού
4. Τη με αριθ. 1/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
5. τις διατάξεις:
 • των άρθρων 65-67 & 84 & 83 του Ν.3852/2010 
 • τις διατάξεις του Ν. 3316/2005, του 
 • άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 2 του Π.Δ. 28/80, 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων:

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει τη τροποποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης Δ.Κ. Κεραμωτής για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό τμήμα της παρούσας απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Δεν υπάρχουν σχόλια