Breaking News

Προσλήψεις 13 υδρονομέων στο Δ. Νέστου


Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 211 του Ν.3584/07
2. την παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011
3. τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957
4. την υπ’ αριθμόν 44/2018 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου η οποία ορίζει το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση του κάθε οργάνου.
5. την με αριθμ. πρωτ. 6816/19-4-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης περί έγκρισης της με αριθμ. 44/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
 
όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 23/4/2018 έως  την 2/5/2018  στο Γραφείο Προσωπικού, τις ώρες 7:00 π.μ.- 15:00 μ.μ.
 
1. Αριθμός θέσεων 
Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 44/2018 απόφαση του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής:
 
Α. Υδρονομείς δεκατρία (13) άτομα
 
 
Α/ΑΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ (ΕΠΟΠΤΗΣ Ή ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ)
1Αρδευτικό δίκτυο Παραδείσου1Υδρονομέας
2Αρδευτικό δίκτυο Διαλεκτού1Υδρονομέας
3Αρδευτικό δίκτυο Ν. Ξεριά1Υδρονομέας
4Αρδευτικό δίκτυο Αβραμηλιάς1Υδρονομέας
5Αρδευτικό δίκτυο Γέροντα1Υδρονομέας
6Αρδευτικό δίκτυο Ζαρκαδιάς1Υδρονομέας
7Αρδευτικό δίκτυο Γραβούνα1Υδρονομέας
8Αρδευτικό δίκτυο Πέρνη1Υδρονομέας
9Αρδευτικό δίκτυο Πετροπηγή1Υδρονομέας
10Αρδευτικό δίκτυο Ποντολιβάδου1Υδρονομέας
11Αρδευτικό δίκτυο Ορεινού3Υδρονομέας
 
2. Αρδευτική περίοδος
Το δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 44/2018 απόφαση του την αρδευτική περίοδο από 1/5/2018 έως 31/10/2018.
 
3. Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα
Για να εκλεγεί  κάποιος υδρονομέας πρέπει:
α.   Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β.   Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο.
γ.   Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

4. Απαιτούμενα Αρνητικά Προσόντα
Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:
α.   Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ' όσον διαρκεί η στέρηση αύτη.
Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού. 
 
5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:
α)   Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως.
β)   Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων, εκδιδόμενο ένα μήνα κατ' ανώτατον όριο προ της αιτήσεως προς διορισμό.
Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ' όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αύτη, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.
 
8. Εκλογή υδρονομικών οργάνων
Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η απόφαση της εκλογής θα ελεγχθεί ως προς τη νομιμότητα της από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
 
9. Αναδιορισμός
Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω.
Τα εκ τούτων ευδοκίμως υπηρετούντα όργανα αναδιορίζονται υποχρεωτικώς από το αρμόδιο όργανο και για την επόμενη ή τις επόμενες αρδευτικές περιόδους, μετά από πρόταση του δημοτικού συμβουλίου. 

10. Καθήκοντα Υδρονομέων
α.   Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τα κρατούντα έθιμα και την καθιερωμένη σειράν αρδεύσεως
β.   Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.
γ.   Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής  συντήρησής τους.
δ.   Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.
ε.   Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.
στ.  Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.
ζ.   Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι' ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.

11. Δημοσίευση Πρόσκλησης
Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου και στο διαύγεια.
 
 12. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: Διεύθυνση Πρεμετής, Τηλέφωνο 2591350151 FAX 2591022248
Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια